menu 凉城API - 专业API提供
color_lens
photo_size_select_actual
fiber_dvr
desktop_mac
desktop_mac
desktop_mac
brightness_7
border_color
fiber_dvr
location_on

音乐解析

使用教程

请求地址:http://api.mw0.cc/api/yue/

返回数据:暂无

Example

调用效果: 暂无

				暂无
			

请求参数

参数名称类型参数值示例描述
1ting.php可选idhttp://www.1ting.com/player/b6/player_357838.html一听音乐网解析(标红 为 音乐 ID)
5sing.php原创,翻唱,伴奏idhttp://5sing.kugou.com/yc/3082899.html
http://5sing.kugou.com/fc/14369766.html
http://5sing.kugou.com/bz/1936096.html
5sing解析(标红 为 音乐 ID)
baidu.php可选idhttp://music.baidu.com/song/266069百度音乐解析(标红 为 音乐 ID)
kglive.php可选idhttp://live.kugou.com/xing/741酷狗live解析(标红 为 直播 ID)
kgm4a.php,kgmp3m4a格式,mp3格式idhttp://www.kugou.com/song/#hash=25E71A7AC718182C0A071463E7C0D34E&album_id=0酷狗音乐解析(标红 为 音乐 ID)
kwmp3.php可选idhttp://www.kuwo.cn/yinyue/382425酷我音乐解析(标红 为 音乐 ID)
kwmv.php可选idhttp://www.kuwo.cn/mv/6667584酷我MV解析(标红 为 MV ID)
qq.php可选idhttps://y.qq.com/n/yqq/song/002B2EAA3brD5b.htmlQQ音乐解析(标红 为 音乐 ID)
wy.php可选idhttp://music.163.com/#/song?id=25906124网易云音乐解析(标红 为 音乐 ID)
xmly.php可选idhttp://www.ximalaya.com/51701370/sound/24755731喜马拉雅FM解析(标红 为 电台 ID)
yyt.php可选idhttp://v.yinyuetai.com/video/291463音悦台MV解析(标红 为 MV ID)
设置文档主题

主题色

主色

强调色